Member Login

Talent Pathway Officer – Disability Sport Wales

author icon author icon 8 February 2018 author icon Vacancies

Salary: up to £23,000 (pro rata)

Employment type: Part Time (0.5 – 18.5hours a week)

Dynamic Welsh Governing Body, Flexible Hours, and the opportunity to transform lives

Disability Sport Wales are looking for an enthusiastic, proactive and passionate Talent Pathway Officer to join a team dedicated to identifying, developing and supporting disabled athletes through a sporting pathway in to performance.

The post will be based in North Wales

The Company:

Disability Sport Wales is the lead organisation for disability sport in Wales.  We are committed to supporting the Sector Vision of ‘Uniting a proud sporting Nation’, where every (disabled) person is hooked on sport and the ambition of being a Nation of Champions.  Disability Sport Wales   transform lives, by supporting the provision of genuine choice in opportunity; high quality education, training and learning opportunities; the nurturing of talent, and the fine tuning of elite performers.

Pathway:

Disability Sport Wales’ performance ‘mission’ is to contribute toward Wales being a Nation of (Disabled) Champions. Disability Sport Wales seeks to achieve this mission by leading a system which supports the identification, development & confirmation of athletes who have the potential to achieve success at international level.

The Role:

We are looking for a part-time Talent Pathway Officer with a strong inclusive philosophy, who is interested in being part of a team that identifies, develops and supports athletes through a sporting pathway, ultimately transforming the lives of disabled people.  Salary is up to £23K (pro rata and based on relevant experience).

  • Flexible working on a weekly basis
  • Great opportunities for continued professional learning
  • Opportunity for a wide variety of working environments

The Location:

The post will be regionally based in North Wales, with office location to be decided. The role will lead on national initiatives as well as identifying regional activities including the development of pathway development hubs.

Why should you apply for the job?

  • Be part of a strong, supportive and proactive team
  • Great flexibility in working hours
  • Work for an equitable and diverse employer, with strong professional ethics and values
  • Opportunity to transform lives and support the delivery of an inclusive talent pathway within Wales

For an application form contact Gerwyn Owen, Performance Pathway Manager gerwyn.owen@disabilitysportwales.com or telephone 02920334926 or 07918716344

Alternatively download the application pack from our website: www.disabilitysportwales.com

 

 

Swyddog Llwybr Talent
Chwaraeon Anabledd Cymru

Corff Llywodraethu Cymru Dynamic, Oriau Hyblyg, a’r cyfle i drawsnewid bywydau

Mae Chwaraeon Anabledd Cymru yn chwilio am Swyddog Llwybr Talent brwdfrydig, rhagweithiol ac yn angerddol i ymuno â thîm ymroddedig i nodi, datblygu a chefnogi athletwyr anabl trwy llwybr chwaraeon i mewn i berfformiad.

Bydd y swydd yn cael eu leoli yn y Gogledd.

Y cwmni:
Chwaraeon Anabledd Cymru yw’r sefydliad arweiniol ar gyfer chwaraeon anabledd yng Nghymru. Rydym wedi ymrwymo i gefnogi Gweledigaeth Sector o ‘Uno’r Genedl chwaraeon falch’, lle mae pob (anabl) person yn gwirioni ar chwaraeon, ac rydym yn creu Cenedl o Bencampwyr. Mae Chwaraeon Anabledd Cymru yn bwriadu drawsnewid bywydau, ac yn gwneud hyn drwy gefnogi darparu dewis cyfle gwirioneddol; cyfleoedd hyfforddi, addysg a dysgu o ansawdd uchel,; meithrin talent, a cefnogi perfformwyr elitaidd.

Talent:
Genhadaeth ‘perfformiad’ Chwaraeon Anabledd Cymru yw cyfrannu tuag at Gymru fod yn Genedl o Hyrwyddwyr (Anabl). Mae Chwaraeon Anabledd Cymru yn ceisio cyflawni’r genhadaeth hon drwy arwain system sy’n cefnogi adnabod, datblygu a chadarnhad o athletwyr sydd â’r potensial i lwyddo ar lefel ryngwladol.

Rôl:
Rydym yn chwilio am Swyddog Llwybr Talent rhan-amser gyda athroniaeth cynhwysol cryf, sydd â diddordeb mewn bod yn rhan o dîm sy’n nodi, datblygu a chefnogi athletwyr drwy lwybr chwaraeon ac yn y pen draw drawsnewid bywydau pobl anabl. Cyflog hyd at £23K (pro rata ac yn seiliedig ar brofiad perthnasol).

• Gweithio hyblyg yn wythnosol
• Cyfleoedd gwych ar gyfer dysgu proffesiynol parhaus
• Cyfle i amrywiaeth eang o amgylcheddau gwaith

Y Lleoliad:
Caiff y swydd fod yn seiliedig yn rhanbarthol yn y Gogledd, gyda lleoliad y swyddfa i’w benderfynu. Bydd y rôl yn arwain ar fentrau cenedlaethol yn ogystal â gweithgareddau rhanbarthol yn cynnwys datblygu canolbwynt talent yn y rhanbarthau.

Pam y dylech chi wneud cais am y swydd?
• Byddwch yn rhan o dîm cryf, cefnogol a rhagweithiol
• Hyblygrwydd mewn oriau gwaith
• Gweithio i gyflogwr teg ac amrywiol, gyda moeseg proffesiynol cryf a gwerthoedd
• Cyfle i drawsnewid bywydau a cefnogi cyflwyno llwybr talent cynhwysol o fewn Cymru

Am ffurflen gais cysylltwch a Gerwyn Owen, Rheolwr Llwybrau Perfformiad gerwyn.owen@disabilitysportwales.com neu ffoniwch 02920 334926 / 07918716344. Fe allwch lawrlwytho o’n wefan ni: www.disabilitysportwales.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *