Member Login

Fframwaith Llywodraethu ac Arweinyddiaeth ar gyfer Cymru (GLFW)

View this page in English

Mae Cymdeithas Chwaraeon Cymru yn hynod falch y bydd, drwy ei changen masnachu Vibrant Nation, yn cefnogi gweithredu rhaglen y Fframwaith yn ystod y deuddeg mis nesaf. Fel y gwelir yn yr e-bost a anfonwyd at y buddiolwyr, dyma gyflwyniad a chefndir i’r fframwaith.  Rydyn ni wedi croesawu’r egwyddorion yn y fframwaith ein hunain ac mae wedi arwain ein gwaith o drawsnewid fel sefydliad. Nid yw gweithio gyda llywodraethu yn newydd i’r WSA – mae popeth rydyn ni’n ei wneud yn ymwneud â sicrhau bod ein haelodau’n dod yn fusnesau cadarnach a llywodraethu da yw’r sylfaen ar gyfer hyn.

Bydd ail fersiwn y Fframwaith yn cael ei ryddhau gan Chwaraeon Cymru yn ystod yr wythnosau nesaf. Mae’r Fframwaith yn cadw holl egwyddorion y fersiwn gwreiddiol, ond y newid sylfaenol yn y fersiwn diweddaraf yw ei allu i gydnabod cymesuredd, gan gynnwys tri cham llywodraethu:

  • Sylfeini Llwyddiant
  • Adeiladu ar Lwyddiant
  • Cynnal Llwyddiant

Mae strategaeth newydd Chwaraeon Cymru yn diffinio cyfeiriad y sefydliad yn ystod y blynyddoedd sydd i ddod a sut bydd ei egwyddorion cyllido’n addasu i adlewyrchu’r cyfeiriad hwnnw. Gallai hyn ddarparu cyfleoedd newydd posib ar gyfer buddsoddi, ac felly hefyd dull y WSA o gyfeirio buddiolwyr at gyfleoedd am gefnogaeth a ffrydiau cyllido y tu allan i’r ffynonellau mwy traddodiadol.

Fodd bynnag, oni bai eich bod chi fel sefydliad yn gallu dangos arferion llywodraethu da, bydd y cyfleoedd cyllido posib hyn yn mynd ar goll. Os ydych chi’n sefydliad sydd eisiau tyfu, datblygu neu sefydlogi, dyma’r amser i fuddsoddi egni mewn sicrhau bod eich sefydliad yn gallu elwa o’r nifer cynyddol o gyfleoedd sydd ar gael i helpu eich sefydliad i gyrraedd ei nodau.

 

 Mae croesawu llywodraethu da’n darparu sylfeini ar gyfer cyfleoedd a thwf.

 

Cliciwch yma i weld ein holl wasanaethau ar gyfer y fframwaith

 

Cydweithio

Rydyn ni eisiau sicrhau bod pob cyswllt rydyn ni’n ei gael gyda chi’n ystyrlon a gwerthfawr.