Member Login

Gwasanaethau GLFW

Dod i’ch adnabod chi

Yn ystod yr wythnosau sydd i ddod, byddwn yn cysylltu â chi i siarad drwy eich cynnydd llywodraethu, eich cynlluniau a’ch dyheadau, i ddeall sut gallwn ni helpu orau. Yn ychwanegol at y sgwrs hon, byddwn yn defnyddio gwybodaeth a gasglwyd gan Chwaraeon Cymru i’n helpu ni i gynyddu’r gefnogaeth fydd o’r gwerth mwyaf i’ch sefydliad chi. Cliciwch yma i weld e-bost Chwaraeon Cymru mewn perthynas â rhannu gwybodaeth.

Gwelir rhestr gynhwysfawr o’r buddiolwyr sy’n gymwys i ddefnyddio’r gwasanaethau hyn drwy ddilyn y ddolen yma

Rydyn ni wedi ymestyn y gwasanaethau sydd ar gael yn sylweddol, a thrwy weithredu fel porth a denu ffynonellau eraill o gymorth sydd ar gael i’r sector dielw/busnes cymdeithasol, byddwn yn sicrhau’r cyfleoedd gorau posib i bawb.

Bydd yr adran hon o’n gwefan yn esblygu yn ystod y misoedd sydd i ddod, yn seiliedig ar y ddogfen adolygedig a’ch adborth chi. Yn y cyfamser, i sicrhau pontio hwylus yn y rhaglen hon, rhestrir y gwasanaethau sydd ar gael yn awr i fuddiolwyr isod:

 

Cefnogaeth Dros y Ffôn / Cynhadledd Fideo

Yn lle llinell gymorth gyffredinol (ond mae llinell o’r fath ar gael), gallwch gysylltu i esbonio eich her lywodraethu a byddwn yn trefnu apwyntiad i gynghorydd sydd ag enw da yn y maes penodol hwnnw eich ffonio chi’n ôl. Cyn yr alwad, bydd cyfle i chi ddarparu gwybodaeth gefndir hefyd, fel bod y Cynghorydd wedi cael ei friffio’n llawn am eich pryderon / heriau, i sicrhau eich bod yn cael y gwerth gorau bob amser. Cliciwch yma i weld ein tîm o gynghorwyr arbenigol.

 

Llyfrgell adnoddau a thempledi ar-lein

Dilynwch y ddolen hon i weld polisïau a chyfarwyddyd sy’n cyd-fynd ag egwyddorion y Fframwaith. (Sylwer y bydd y rhain yn cael eu diweddaru ar ôl cyhoeddi’r ddogfen adolygedig)

 

Hyfforddiant a Datblygiad
 • Fforwm Dysgu Ar-lein – cyfle i gyfrannu at drafodaethau ar-lein, gyda chydweithwyr ac arbenigwyr. Rhannu heriau ac arferion gorau drwy safle Yammer y bydd rhaid i chi gofrestru ar ei gyfer. (dilynwch y ddolen hon i gofrestru)
 • Rhaglen hyfforddi wyneb yn wyneb – i’w lansio yn unol â chyhoeddi dogfen newydd y Fframwaith
 • Datblygu arweinyddiaeth – Cyfeirio at raglenni datblygu arweinyddiaeth
 • Fforwm Cadeiryddion – Digwyddiadau thema bob dwy flynedd ar gyfer Cadeiryddion Bwrdd, i drin a thrafod yr heriau a’r cyfleoedd i’r rhai sy’n chwarae rhan hanfodol mewn arweinyddiaeth ystafell bwrdd.
 • Cefnogaeth i Grŵp Cydymffurfiaeth Chwaraeon – yn ystod yr wythnosau sydd i ddod, byddwn yn cynnig cyfle i arweinwyr cyllid a llywodraethu ymuno â’r grŵp hwn, a fydd yn cyfarfod 3 gwaith yn ystod y flwyddyn nesaf, i drafod heriau llywodraethu penodol. Bydd y pynciau a drafodir yn cael eu llywio gan y cyfranogwyr ac maent yn debygol o gynnwys y GDPR, Gwneud Treth yn Ddigidol a Rheoli Risg.
 • Banc Gwybodaeth – Bydd buddiolwyr y rhaglen yn gallu gwneud cais am sgiliau a chefnogaeth benodol o’n banc datblygu o wirfoddolwyr.

 

Cefnogaeth Uniongyrchol
 • Ar gyfer sefydliadau buddiolwyr llai, heb lawer o staff gweithredol, os o gwbl, sy’n dibynnu yn bennaf ar ewyllys da gwirfoddolwyr i gynnal eu camp, rydyn ni’n cydnabod y bydd rhaid i ni ddarparu cefnogaeth fwy ymarferol. Bydd y gwasanaeth hwn yn cynnig cyfle i fuddiolwyr o’r fath wneud cais am y cymorth canlynol
 • Sylwer: Er mwyn cael ei ystyried ar gyfer y gefnogaeth ganlynol, rhaid i’ch bwrdd ymrwymo’n llwyr i groesawu ac ymgorffori unrhyw welliannau llywodraethu a wneir drwy gyfrwng y rhaglen hon:
  • Gwasanaeth Ysgrifennu Polisi: Nid yw pawb yn arbenigwyr ar ysgrifennu polisi diogelu neu bolisi preifatrwydd, polisi gwirfoddolwyr neu god rheoli data, ond, fel llawer o bolisïau a phrosesau eraill, mae’n rhaid i ni eu cael nhw; eu deall; ac, yn bwysicach na dim, ymrwymo i sicrhau eu bod yn cael eu hymgorffori yn niwylliant ein sefydliad. Byddwn nid yn unig yn rhoi cyngor ac arweiniad i chi, ond hefyd yn rhoi help llaw i chi gyda’u hysgrifennu.
  • Cefnogaeth Weinyddol: Ar gyfer y sefydliadau hynny heb gefnogaeth weithredol o gwbl, gall sefydlu sylfeini llywodraethu da fod yn her. Nid o angenrheidrwydd am nad oes gan y bobl yn ystafell eich Bwrdd (neu wrth eich bwrdd cegin) sgiliau, ond am nad oes ganddynt amser. Fel rhaglen beilot, rydyn ni felly’n cynnig cyfle i hyd at bedwar sefydliad buddiolwr, sy’n gallu dangos ymrwymiad llawn i wella sylfeini llywodraethu da, bump awr yr wythnos o gefnogaeth weinyddol (am uchafswm o chwe mis) i’ch helpu chi ar eich ffordd. I ymgeisio am y gefnogaeth hon, cysylltwch â’n swyddfa ni

   

 

Cefnogaeth Strategol
 • Ar gyfer y sefydliadau mwy sy’n rhan o’r rhaglen hon, gyda thimau gweithredol yn eu lle, mae’r gefnogaeth sydd ei hangen yn debygol o fod yn fwy strategol nac ymarferol.  Rydyn ni wedi ymrwymo i ddarparu mynediad at ymgynghorwyr llywodraethu arbenigol, sydd ar gael i herio ffordd y Bwrdd o feddwl a helpu gyda datblygu cyfeiriad strategol yn y tymor hir.
 • Cliciwch yma i weld ein cronfa o ymgynghorwyr a chysylltwch os oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu apwyntiad. Byddwn yn gallu rhoi dyfyn-bris i chi a defnyddio cymhorthdal ariannol o’r rhaglen pan fo hynny’n bosib.

 

Cylchlythyr
 • Yn cynnwys briffiau ar y tirlun deddfwriaethol, gwleidyddol a chwaraeon, astudiaethau achos a phroffiliau.