Thank you to those of you who have already provided us with feedback on the School Sport Survey data. For those who haven’t there is still chance! The deadline for responding to the survey is Friday 26th May. Please follow the link below to our short feedback survey. It should take five minutes to complete and will help us to plan how we use data to get more children and young people ‘hooked on sport’.

English

Welsh

The 2015 School Sport Survey gave over 116,000 children and young people the opportunity to have a say on sport and wellbeing in Wales. Almost 1000 schools took part in the School Sport Survey, helping to make this the biggest survey of its kind in the UK.

Sport Wales is now in the process of planning the next School Sport Survey, which we plan will take place in the summer term of 2018. We therefore want your views and opinions on the data we collect, how you use it and how we could support you better.

We would be very grateful if you could spend a few minutes giving us some feedback on the 2015 survey data. All feedback will form an important part of evaluating the survey, helping us to make valuable improvements in 2018.

We are also looking to organise some focus groups to find out how we can improve the survey. If you would like to be a part of this process we would really like to hear from you. We are also consulting with schools, Local Authorities, Estyn and other partners.

 

 

Roedd Arolwg 2015 ar Chwaraeon Ysgol yn gyfle i fwy na 116,000 o blant a phobl ifanc gael lleisio eu barn ar chwaraeon a lles yng Nghymru. Cymerodd bron i 1000 o ysgolion ran yn yr Arolwg ar Chwaraeon Ysgol, gan helpu i’w wneud yr arolwg mwyaf o’i fath yn y DU.         

Ar hyn o bryd mae Chwaraeon Cymru wrthi’n cynllunio’r Arolwg nesaf ar Chwaraeon Ysgol ac rydym yn bwriadu ei gynnal yn ystod tymor yr haf 2018. Felly rydym eisiau eich barn a’ch safbwynt am y data rydym yn eu casglu, sut rydym yn eu defnyddio a sut gallem eich cefnogi chi’n well.

 Byddem yn ddiolchgar iawn pe baech yn gallu treulio ychydig funudau’n rhoi rhywfaint o adborth i ni ar ddata arolwg 2015. Bydd yr holl adborth yn rhan bwysig o werthuso’r arolwg, gan ein helpu ni i wneud gwelliannau gwerthfawr yn 2018. 

Dilynwch y ddolen isod at ein harolwg adborth byr. Dim ond pum munud ddylai ei gymryd i’w gwblhau a bydd yn ein helpu ni i gynllunio sut rydym yn defnyddio’r data i gael mwy o blant a phobl ifanc i ‘wirioni ar chwaraeon’.

 English

Welsh

 Y dyddiad cau ar gyfer ymateb i’r arolwg yw dydd Gwener 26ain Mai. Hefyd rydym eisiau trefnu grwpiau ffocws i gael gwybod sut gallwn wella’r arolwg. Os hoffech fod yn rhan o’r broses hon, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych chi. Hefyd rydym yn ymgynghori ag ysgolion, Awdurdodau Lleol, Estyn a phartneriaid eraill.

 

Share This

Leave a Comment

Our Partners

Scroll to Top