CRONFA ADFER CHWARAEON A HAMDDEN I HELPU I ATAL DISWYDDO MAWR YN Y BYD CHWARAEON YNG NGHYMRU

Mae Victoria Ward, Prif Weithredwr Cymdeithas Chwaraeon Cymru, wedi ymateb i’r cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru y bydd £14 miliwn ychwanegol ar gael i gefnogi’r sector chwaraeon a hamdden yng Nghymru. Mae hyn yn golygu bod y gronfa i ddarparwyr chwaraeon a hamdden cyhoeddus, preifat a nid-er-elw ledled Cymru.

Dywedodd Victoria:

“Rydyn ni’n croesawu ymrwymiad tymor hir y Gweinidog i gefnogi chwaraeon yng Nghymru ac yn gwerthfawrogi ei gydnabyddiaeth bod gweithgarwch corfforol yn rhan hanfodol o’n gallu i adfer wedi’r pandemig a dod allan yn gryfach.    

“Mae hwn yn ddarlun sy’n esblygu wrth i ni lywio llwybr drwy’r heriau iechyd cyhoeddus rydyn ni i gyd yn eu hwynebu, a sicrhau cadernid ariannol, diogelu swyddi a gwarchod iechyd a lles ein cenedl yw ein blaenoriaethau mwyaf ni. Gan gydweithio â Llywodraeth Cymru a’r sefydliadau sy’n aelodau gyda ni, rydyn ni’n gwneud popeth o fewn ein gallu i atal diswyddo ar raddfa fawr a meithrin hyder defnyddwyr i sicrhau sefydlogrwydd ar gyfer y tymor hir.

“Mae £14 miliwn yn ategu’r gronfa caledi a bydd yn ychwanegu gwerth a yrru arloesedd. Bydd yn cael ei reoli gan Chwaraeon Cymru ac rydyn ni mor ddiolchgar iddyn nhw am eu help gyda sicrhau cyllid ar gyfer ein sector.

“Bydd union fanylion y pecyn cyllido diweddaraf yma’n dilyn yn fuan ond mae gennym ni gyfrifoldeb fel diwydiant i gydweithio i gadw at y rheoliadau sydd wedi’u pennu gan Lywodraeth Cymru a sicrhau bod y cyllid yn cael ei ddosbarthu’n gyflym ac yn deg er mwyn helpu i achub swyddi a chadw cyfleusterau ar agor. Yr opsiwn arall yw y byddwn ni’n gweld drysau’n cau heb agor byth eto ac felly rydyn ni’n annog awdurdodau lleol i weithredu’n gyflym i warchod y cyfleusterau sy’n wynebu risg o gau yn fuan. 

“Mae’r gronfa gyfun yn golygu bod gennym ni rwyd diogelwch nawr hyd at fis Mawrth 2021 ond rhaid i ni gofio nad ni yw’r unig sector ar ymyl y dibyn ar hyn o bryd. Mae dod â’r cynllun cadw swyddi i ben a’r cynnydd diweddar mewn achosion o Covid-19, yn ogystal â gosod cyfyngiadau symud lleol, yn golygu bod amseroedd anodd o’n blaen. Mae hyder y cyhoedd yn allweddol a byddwn yn parhau i weithio gyda’n haelodau a’n cyrff rheoleiddio er mwyn sicrhau ein bod yn gallu dod o hyd i atebion creadigol a fydd yn galluogi i ni gynnal digwyddiadau a dosbarthiadau eto mewn ffordd ddiogel a chyson oddi mewn i derfynau’r ddeddfwriaeth gyfredol. Mae negeseuon clir yn allweddol.”

Share This

Our Partners

Scroll to Top
Noah’s Ark Charity Superhero Dash Women in Sport Leadership Lunch Climate Awareness and Action Training for Public Leisure and Culture Welsh Language & Sport Comms – Sport Wales CLIP CalQRisk – Governance, Risk and Compliance Free Demo Climate Awareness and Action Training for Public Leisure and Culture Fforwm Lles Actif ColegauCymru Active Wellbeing Forum – NORTH WALES Fforwm Lles Actif ColegauCymru Active Wellbeing Forum – WEST WALES  Climate Awareness and Action Training for Public Leisure and Culture Fforwm Lles Actif ColegauCymru Active Wellbeing Forum – SOUTH WALES