Upcoming Events

June 2024
July 2024
August 2024
September 2024
No event found!
Load More

Date

Oct 11 2022
Expired!

Time

10:00 am - 3:00 pm

Influencing skills for Insight | Sgiliau Dylanwadu ar gyfer Gwybodaeth – Sport Wales

Understand the decision-makers in the organisations we work with | Deall y rhai sy’n gwneud penderfyniadau rydyn ni’n gweithio gyda nhw

Why?

There is no point doing any market research or customer analysis unless it drives change. But that will only happen if our people develop great influencing skills. The place to start is to make sure that we really understand the decision-makers in the organisations we work with and then find ways to develop long-term, trusted adviser relationships with them.

What?

This 4-hour online workshop focuses on 3 key aspects:

  • What it feels like to be a decision-maker in today’s corporate environment
  • The importance of developing our credibility and reputation for reliability
  • Professional intimacy and the trap of self-orientation

Who?

This workshop is led by Lisa Dutton. Lisa is a behavioural analyst, a researcher and a customer experience expert, with over 15 years of insight experience garnered in a variety of senior roles at Barclays, BNP Paribas and RAC.

With a BSc in Psychology, Lisa is fascinated by people’s motivations for doing the things they do, and loves to discuss and debate these with like-minded insight folk.

  • Recent participants include Dow Jones, Gamesys, John Lewis, HMRC and National Public Radio of America

Pam?

Nid oes unrhyw bwynt gwneud unrhyw ymchwil marchnad neu ddadansoddiad cwsmeriaid oni bai ei fod yn sbarduno newid. Ond dim ond os bydd ein pobl yn datblygu sgiliau dylanwadu gwych y bydd hynny’n digwydd. Y lle i ddechrau yw gwneud yn siŵr ein bod ni’n deall y rhai sy’n gwneud penderfyniadau yn y sefydliadau rydyn ni’n gweithio gyda nhw yn iawn, ac wedyn dod o hyd i ffyrdd o ddatblygu perthnasoedd hirdymor, dibynadwy gyda hwy.

Beth?

Mae’r gweithdy 4 awr ar-lein hwn yn canolbwyntio ar 3 agwedd allweddol:

  • Sut deimlad yw gwneud penderfyniadau yn yr amgylchedd corfforaethol heddiw
  • Pwysigrwydd datblygu ein hygrededd a’n henw da am ddibynadwyedd
  • Agosatrwydd proffesiynol a thrap hunangyfeiriadedd

Pwy?

Mae’r gweithdy hwn yn cael ei arwain gan Lisa Dutton. Mae Lisa yn ddadansoddwr ymddygiad, yn ymchwilydd ac yn arbenigwr ar brofiad cwsmeriaid, gyda mwy na 15 mlynedd o brofiad dirnadaeth wedi’i gasglu mewn amrywiaeth o uwch swyddi gyda Barclays, BNP Paribas a’r RAC.

Gyda BSc mewn Seicoleg, mae Lisa yn cael ei swyno gan gymhellion pobl dros wneud y pethau maen nhw’n eu gwneud, ac mae wrth ei bodd yn trafod a dadlau’r rhain gyda phobl o’r un anian.

  • Mae’r cyfranogwyr diweddar yn cynnwys Dow Jones, Gamesys, John Lewis, CThEM a National Public Radio of America

Get tickets here!

Share This

Our Partners

Scroll to Top
Discover the jeopardy at play in community sport – Webinar Team Manager 1 – Online Team Manager 2 – Online NED & Senior Leadership Training 2 Leading Sport: Board Composition and Inclusive Leadership Team Manager 1 – Online Influencing skills for Insight | Sgiliau Dylanwadu ar gyfer Gwybodaeth - Sport Wales