Expert Group on Housing An Aging Population in Wales

Dear Stakeholder

In December 2015, an Expert Group on Housing an Ageing Population in Wales was established by the Welsh Government.

The aim of the Group is to provide advice to the Welsh Government on the future policy direction in relation to housing an ageing population.

In order to inform its thinking, the Group is keen to hear people’s views on some of the issues it is considering and it has prepared a leaflet and response forms to make the process of submitting views easier.

If you would like to participate, please go to the Welsh Government website via the following web-link: http://gov.wales/topics/housing-and-regeneration/housing-supply/expert-group-on-housing-an-ageing-population/?skip=1&lang=en   The closing date to submit your views is Friday, 2nd September 2016.

The Group will consider the comments received and it is intended to publish a brief summary of responses on the Welsh Government website later this year.

You are welcome to share this information with others, although it would be helpful if you could let us know so that we can update our records.

In the meantime, please do not hesitate to get in touch via HousingAgeing[email protected] should you have any questions or queries.

We look forward to hearing from you

Thank you.


Annwyl Rhandaliad

Ym mis Rhagfyr 2015, sefydlwyd Grŵp Arbenigol ar Ddarparu Tai ar gyfer Poblogaeth sy’n Heneiddio gan Lywodraeth Cymru.

Nod y Grŵp yw cyflwyno cyngor i Lywodraeth Cymru ar y cyfeiriad polisi o ran tai ar gyfer pobl hŷn.

Mae’r Grŵp yn awyddus i glywed barn pobl ar rai o’r materion dan sylw ac mae wedi paratoi taflen a ffurflenni ymateb er mwyn hwyluso’r broses o gyflwyno sylwadau.

Os hoffech roi eich barn ewch i wefan Llywodraeth Cymru trwy’r ddolen ganlynol, http://gov.wales/topics/housing-and-regeneration/housing-supply/expert-group-on-housing-an-ageing-population/?skip=1&lang=cy  Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno eich sylwadau yw Dydd Gwener 2 Medi 2016.

Bydd y Grŵp yn ystyried y sylwadau a dderbynnir wrth iddo ddod at gasgliadau a’r bwriad yw cyhoeddi crynodeb byr o’r ymatebion ar wefan Llywodraeth Cymru yn hwyrach yn y flwyddyn.

Croeso ichi dynnu sylw eraill at waith y Grŵp ac at y cyfle yma i gynnig barn. Os byddwch yn gwneud hynny, byddai’n ddefnyddiol pe beach yn gallu rhoi gwybod i ni os gwelwch yn dda er mwyn inni ddiweddaru ein cofnodion.

Yn y cyfamser, mae croeso ichi gysylltu â ni trwy e-bostio [email protected] os oes gennych unrhyw gwestiynau.

Edrychwn ymlaen at glywed eich barn.

Llawer o ddiolch.

Share This

Leave a Comment

Our Partners

Scroll to Top