Fairer Futures – Review of Evidence of Inequalities in Wales

We are currently in the process of updating our Review of the evidence on inequality in Wales (2014). We are seeking wider input into this process, to ensure we capture as broad a picture of the available evidence as possible. The review is organised by theme (for example, education, employment), with a focus on each protected characteristic within each theme.

If you are aware of any key research published since 2014 that may be relevant to this review, we would love to hear from you – please get in touch by email ([email protected]) with details of the research and where we can access it. We are interested in all different types of evidence, and have a particular interest in building our evidence base for those groups where population level data is lacking.

We are looking for contributions before 22 July.


Ar hyn o bryd rydym wrthi’n diweddaru ein hadolygiad o’r dystiolaeth ar anghydraddoldeb yng Nghymru (2014, Saesneg yn unig). Rydym yn ceisio mewnbwn ehangach i’r broses hon, i sicrhau ein bod yn cael darlun mor eang â phosibl o’r dystiolaeth sydd ar gael. Trefnir yr adolygiad yn ôl thema (er enghraifft, addysg, cyflogaeth), gan ganolbwyntio ar bob nodwedd warchodedig o fewn pob thema.

Os ydych yn ymwybodol o unrhyw ymchwil allweddol a gyhoeddwyd ers 2014 a allai fod yn berthnasol i’r adolygiad hwn, byddem yn hapus iawn i glywed gennych -cysylltwch â ni drwy e-bost ([email protected]) gyda manylion yr ymchwil a ble y gallwn ddo o hyd iddo. Mae gennym ddiddordeb mewn pob math o dystiolaeth, ac mae gennym ddiddordeb arbennig mewn cryfhau’n sylfaen tystiolaeth ar gyfer y grwpiau hynny lle mae diffyg data ar lefel poblogaeth.

Rydym yn chwilio am gyfraniadau cyn 22 Gorffennaf.

Share This

Leave a Comment

Our Partners

Scroll to Top